Fondo cabecera Concello de Mondoñedo

Ayuntamiento

ver Ayuntamiento

Servicios Municipales

ver Servicios Municipales

Turismo

ver Turismo

Noticias

ver Noticias

Actualidad

miércoles, 31 de marzo de 2021

BANDO - axudas ao alugueiro

 

 O día 30 demarzo de 2021 saíron publicadas no DOG nº 60 a resolución do 5 de marzo de 2021pola que se convocan as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal devivenda 2018-2021 para o ano 2021. Código de procedemento: VI432A).

Asbases reguladoras destas axudas están recollidas na orde do 2 de agosto de 2019publicadas no DOG nº 172 do 11 de setembro de 2019 modificada pola Orde do 17de abril de 2020 publicada no DOG nº 77 do 22 de abril.

Obxectodas axuda: a finalidade das axudas efacilitar o desfrute dunha vivenda en réxime de alugamento aos sectores depoboación con escasos medios económicos mediante a concesión directa de axudasa persoas inquilinas por medio de 2 liñas de axudas:

LiñaA, axudas ao alugamento de vivenda habitual e permanente para persoas maioresde idade.

LiñaB: axudas á mocidade para menores de 35 anos. (non ter cumpridos os 35 anos nomomento da solicitude da axuda)

Persoasbeneficiarias destas axudas:

 

-Ter nacionalidade española ou residir legalmente enEspaña.

 

-Ser titulares en condición de persoa inquilina duncontrato de alugamento cunha duración mínima dun ano con mención expresa da súareferencia catastral cuxos efectos sexan anteriores o último día de prazo depresentación das solicitudes.

 

-Que a vivenda arrendada constitúa a súa residenciahabitual e permanente. Deberán estar empadroados na vivenda.

 

-Que a renda mensual da vivenda non supere os importesestablecidos no artigo 10 das bases reguladoras.

 

-Que os ingresos das persoas que compoñen a súaunidade de convivencia sexan inferiores a 2 veces o Iprem. Este límite podeexcederse ata 4 veces o Iprem cando se trate de familias numerosas ou persoascon discapacidade.

 

-Que os ingresos da unidade de convivencia non sexaninferiores a 0,7 veces o Iprem.

 

Oprazo para solicitar as axudas remata o 30de abril de 2021.

Paramáis información e tramitación poden dirixirse Concello de Mondoñedo (ServizosSociais e oficina de Rehabilitación) ou chamando ao telefono 982524003.

O que se fai saber para xeral coñecemento.

D. Manuel Ángel Otero Legide

Alcalde - Presidente

Leer más

Más noticias

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com