Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA - PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS - CONCELLO DE MONDOÑEDO

ANUNCIO

O Pleno deste Concello na sesiónextraordinaria que tivo lugar o día 28 de xuño do 2019, aprobou inicialmente oPlan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais noconcello de Mondoñedo, confeccionado pola empresa SEAGA ao abeiro do convenioao que este Concello está adherido, subscrito pola colaboración entre a Xuntade Galicia, FEGAMP e SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendiosforestais, para o establecemento dun sistema público de xestión de biomasa nasfaixas secundarias.

Este plan exponse ao públicodurante o prazo de 20 días hábiles, que empezará a contar a partir do díaseguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o devanditoprazo poida ser examinado e poidan formularse as alegacións e reclamacións quese estimen pertinentes polos que se consideren interesados.

O plan estará exposto fisicamentedurante o mencionado prazo nas oficinas da casa do concello, en horario de 9:00a 14:00 horas, así como tamén no taboleiro de anuncios da sede electrónica doconcello: https://mondonedo.sedelectronica.gal

A alcaldesa,

Asdo.: Mª Elena Candia López

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com