Fondo cabecera Concello de Mondoñedo
Inicio » Novas

Novas

Novas

NOVA APERTURA DA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES DO SAF AO ABEIRO DA CONVOCATORIA E BASES APROBADAS EN XUNTA DE GOBERNO LOCAL O 08/04/2019

ANUNCIO

PUBLICACIÓN LITERAL DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA PARA A APERTURA DA BOLSA DE AXUDA NO FOGAR

A alcaldesa-presidenta en funcións o día 29 de maio de2019, ditou resolución da alcaldía que literalmente di:

¿Vista a convocatoria e bases reguladoras do proceso deselección, por concurso-oposición, de persoal laboral temporal para a área de servizossociais do Concello de Mondoñedo. Constitución dunha bolsa de emprego para aprestación do SAF do Concello de Mondoñedo (servizo de axuda no fogar parapersoas dependentes e de prestación básica), aprobadas mediante acordo da Xuntade Goberno Local de 8 de abril de 2019.

Visto que no Boletín Oficial da Provincia número 89, do mércores17 de abril de 2019, publicouse o anuncio da devandita convocatoria coaapertura do prazo de presentación de instancias para este proceso selectivo.

Rematado o citado prazo presentaronse 17 candidatas realizando oproceso selectivo o día 14 de maio de 2019, e tal como consta na acta dotribunal dese día os resultados foron os seguintes:

Nº POSTO

DNI

EXPERIENCIA PROFESIONAL
(MÁXIMO 4 PTOS)

CURSOS
(MÁXIMO 4 PTOS)

SUBTOTAL
FASE DE
CONCURSO

FASE DE
OPOSICIÓN

TOTAL

1

****9661Y

3,72

0,00

3,72

9,30

13,02

2

****9678K

3,00

0,37

3,37

9,60

12,97

3

****4560N

1,65

0,80

2,45

10,20

12,65

4

****9453W

1,62

0,27

1,89

9,90

11,79

5

****1561V

1,80

0,27

2,07

9,60

11,67

6

****6800F

1,50

0,02

1,52

9,90

11,42

7

****2117B

0,65

0,02

0,67

10,50

11,17

8

****1561W

0,93

0,44

1,37

9,00

10,37

9

****8661T

1,49

0,00

1,49

8,70

10,19

10

****3079N

1,35

0,62

1,97

7,20

9,17

11

****5994Q

0,00

0,00

0,00

9,00

9,00

12

****2923V

0,90

0,00

0,90

8,10

9,00

13

****0078J

1,38

0,22

1,60

6,90

8,50

14

****6895E

0,00

0,25

0,25

8,10

8,35

15

****6278W

0,36

0,00

0,36

6,60

6,96

****2758G

0,72

0,50

1,22

NP

NP

****3357Z

1,92

0,50

2,42

NP

NP

Abase décima, na regra de funcionamento 4ª, establece que as persoas da bolsaque xa esteñan traballando como auxiliares do SAF no Concello de Mondoñedo, nonserán chamadas para as novas substitucións quedando no mesmo posto paravindeiros chamamentos. Motivo polo que, das 15 persoas integrantes da bolsa, 11non poden ser chamadas, neste momento, ao estar traballando, como auxiliares doSAF, actualmente, no Concello de Mondoñedo. Polo que, só están disponibles nabolsa para o seu chamamento 4 persoas.

Atraballadora Social municipal Montserrat López González emitiu un informe o día5 de abril de 2019 no que reflectía a necesidade de contratar 3 auxiliares deaxuda no fogar, para cubrir as vacacións do persoal.

Enfunción desta necesidade informada, e realizado o chamamento ás 4 candidatas dabolsa que se citan a continuación, renunciaron de forma expresa ao posto:

3.-DNI ****4560N

11.-DNI ****5994Q

13.-DNI ****0078J

14.-DNI ****6895E

Aconvocatoria na súa base décima, punto 6, establece que a bolsa de traballopoderase abrir por un prazo de 5 días hábiles no momento no que o servizomunicipal o considere oportuno por non quedar efectivos na mesma en númerosuficiente para atender as necesidades que se presenten, admitindose novassolicitudes e novos méritos aportados polos aspirantes xa incluídos na bolsa.

Antea urxencia e necesidade de manter a calidade do servizo e a imposibilidade deconvocar unha Xunta de Goberno Local,

RESOLVO:

PRIMEIRO.-Avogar de forma puntual a competencia co obxecto de aceptar a renuncia expresapolos motivos que constan no expediente das seguintes candidatas; 3.- DNI ****4560N; 11.- DNI ****5994Q; 13.- DNI ****0078J;14.- DNI ****6895E,pasando a ocupar o último lugar da bolsa, na súa orde correspondente.

SEGUNDO.- Abrir a bolsa de emprego de auxiliares doSAF do Concello de Mondoñedo ao abeiro da convocatoria e bases, de persoallaboral temporal por concurso-oposición, aprobadas pola Xunta de Goberno Localdo 8 de abril de 2019 por un período de 5 días hábiles desde o seguinte ápublicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, do correspondente anuncio.

TERCEIRO.- Dar conta desta resolución na vindeirasesión da Xunta de Goberno Local e do Pleno que se celebre.

Aalcaldesa-presidenta en funcións Asecretaria-interventora

MaríaElena Candia López RuthLópez-Mosquera García

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Mondoñedo
Concello de Mondoñedo
Plaza do Concello N°1 – 27740 Mondoñedo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 524 003
E-mail: concellomondonedo@gmail.com